فقط برای امروز

8 مرداد                                      ترازنامه مستمر

«تداوم تهیه ترازنامه شخصی بدین معناست که ما به بررسی خود، اعمال، نگرشها و روابط خود به طور مستمر عادت میکنیم.»

کتاب پایه

v

تهیه ترازنامه مستمر عاملی مهم در الگوی جدید زندگی ماست. در دوران اعتیاد، تا کمترین حد ممکن خود را بررسی میکردیم. از شیوه زندگی خود راضی نبودیم، اما احساس نمیکردیم قادر به تغییر شیوه زندگی خود باشیم. احساس میکردیم بررسی خود، عمل دردناک و بیهودهای است. 

امروز، همه این احساسات تغییر کرده است. در حالی که در برابر اعتیاد خود عاجز بودیم، نیرویی برتر از خود را پیدا کردهایم که در قطع مصرف به ما کمک کرده است. در حالی که زمانی در پیچ و خم زندگی احساس سردرگمی میکردیم، با کمک گرفتن از تجربه معتادان در حال بهبودی انجمن خود و از طریق برقراری رابطه رو به رشد خود با نیروی برتر، راهنمایی کسب کردهایم. نباید احساس کنیم که هنوز در دام الگوهای مخرب گذشته خود هستیم. اگر بخواهیم میتوانیم زندگی خود را تغییر دهیم.

با تعیین الگوی مستمربرای تهیه ترازنامه، به خود این فرصت را میدهیم هر چیزی را که در زندگیمان مؤثر نیست، تغییر دهیم. اگر انجام کاری را شروع کردهایم که مشکل ایجاد میکند، میتوانیم رفتار خود را قبل از اینکه کاملاً از کنترل خارج شود، تغییر دهیم. اگر کاری انجام میدهیم که از وقوع مشکل جلوگیری میکند، میتوانیم از آن هم یادداشت برداریم و خود را به انجام کاری که مؤثر است، تشویق کنیم. 

v

فقط برای امروز:  قول میدهم در الگوی جدید زندگی خود، تهیه ترازنامهای مستمر را در نظر بگیرم.