نشانه ی روز :

شهامت

سوال 18 قدم 5 / چگونه تمرین اصل روحانی شهامت در این قدم بر روی کل بهبودی من تاثیر خواهد گذاشت ؟

شهامت. یکی از اصول روحانی که اگه درک بشه و به کار گرفته بشه از ما رهجویانی قدرتمند در مسیر بهبودی و زندگی میسازه! شهامت رو در قدم چهار معنی کردیم: خیلی ساده:  «از ترسهات نترس» یا بهتر بگم «اصلا بترس، اما حرکت کن!»  عزیزی بود که می گفت چیزی …

Read More »