نشانه ی روز :

صداقت

سوال 20 قدم پنج / در گذشته چگونه از صداقت با خود اجتناب می کردم ؟ امروز برای تمرین صداقت چه کارهایی می کنم ؟

خوب فک کنم متوجه شدید که سؤال در حقیقت داره باهامون صحبت می کنم! میگه عزیز من یه عمر به خودتم دروغ گفتی، این یه بار حداقل با خودت صادق باش! قراره اقرار کنی، اول با خودت رو راست باش! جالبه که اول نمی گه برو با راهنمات صادق باش، …

Read More »