نشانه ی روز :

فقط برای امروز

رویارویی با چالشهای روزمره6                            خرداد

«...تصمیم به درخواست کمک از خداوند، بزرگترین منبع قدرت و شهامت ماست.»

کتاب پایه

v

چالش چیزی است که به ما برای موفقیت جرأت میدهد. چیزهای جدید و  ناآشنا صرف نظر از اینکه به نظر ما خوب یا بد برسند، به عنوان چالش عمل میکنند. ما با موانع و تضادهای درونی و بیرونی خود در چالش هستیم. چیزهای جدید و دشوار، موانع و تضادها همگی بخشی از "زندگی آن طور که هست" هستند. پاک زندگی کردن به معنای آموختن شیوه رویارویی با چالشهاست. 

بسیاری از ما آگاهانه یا ناآگاهانه برای رویارویی با چالشها مواد مصرف میکردیم. بسیاری از ما از شکست و موفقیت به یک اندازه واهمه داشتیم. هر بار که از رویارویی با چالشهای روزمره خودداری میکردیم، از کمبود احترام به نفس رنج میبردیم. برخی از ما احساس شرم خود را پنهان میکردیم. هر بار که این کار را انجام میدادیم، در رویارویی با چالشهای خود حتی ناتوانتر هم میشدیم و احتمال بیشتری وجود داشت که به مصرف روی آوریم. 

با انجام برنامه NA ابزار مورد نیاز برای رویارویی موفقیتآمیز با همه چالشهای خود را به دست آوردهایم. به نیرویی برتر از خود ایمان آوردهایم، نیرویی که برای اراده و زندگی ما اهمیت قائل است. از این نیرو خواستهایم نواقص شخصیتی ما یعنی چیزهایی که زندگی ما را غیر قابل اداره ساخته، برطرف نماید. برای بهبود بخشیدن به ارتباط آگاهانه خود با این نیروی برتر اقدام کردهایم. از طریق قدمها، توانایی قطع مصرف مواد و شروع زندگی در اختیار ما گذاشته شده است.  

هر روز با چالشهای جدیدی روبرو میشویم. هر روز از طریق انجام برنامه بهبودی، لطف و عنایت لازم برای رویارویی با این چالشها به ما ارزانی میشود.  

v

فقط برای امروز:  از نیروی برتر خود برای رویارویی مستقیم با چالش امروز کمک میخواهم.